Kutatóműhelyek az Apáczai Karon

A szakmai-tudományos műhelyek kutatási területei

A szakmai tudományos műhelyek intézeti és kari kereteken túlmutató szerkezetben végeznek alkalmazott kutatásokat, esetenként pedig alapkutatást (botanika). A műhelyek a gazdaságtudományi, élettudományi, sporttudományi és neveléstudományi területen kutatási-fejlesztési együttműködések keretében végeznek külső megbízásra kutatásokat lehetővé téve a karon kialakult tudástőke társadalmi hasznosítását. A szakmai műhelyek kínálják a fő terepet a hallgatói tehetséggondozáshoz is, a kutatásokban és a művészeti tevékenységekben a tehetséges és érdeklődő hallgatók is részt vesznek.
 
A szakmai műhelyek futó kutatási témái

I. Alkalmazott neveléstudományi kutatóműhely
Vezető: Dr. Poór Zoltán egyetemi docens
Szervezet-, intézmény- és minőségfejlesztési munkacsoport: iskolafejlesztési kutatások, tantervfejlesztés, módszertani kultúra fejlesztése, sajátos nevelést igénylő gyermekek foglalkoztatásának megújítása, közoktatás intézményeinek tanulásfejlesztést elősegítő modelljeinek kidolgozása.
Fenntarthatóság-pedagógiai munkacsoport: környezetpedagógiai kutatások, felelős, környezettudatos magatartás kialakulásához az emberi élet minőségének fenntartásához, javításához szükséges elméleti és gyakorlati tevékenységrendszerek kimunkálása.
Multikulturális nevelési, kisebbség- és migránspedagógiai munkacsoport: kisebbség-nevelési, multi- és interkulturális kutatások, magyarságkutatási műhely témaköreinek továbbvitele és új kutatási témák közé való integrálása.
Felsőoktatás-pedagógiai munkacsoport: felsőoktatásban alkalmazott eljárások, módszerek, taneszközök fejlesztése.
Gyógypedagógiai, integrált és inkluzív nevelési munkacsoport: A tanulásban akadályozottak populációjának kommunikatív fejlődése és fejlesztésének lehetőségei. A tanulásban akadályozott gyermekek képességprofiljának elemzése összehasonlító vizsgálatok alapján. Tanulásban akadályozott fiatalok jövőképe.
 
II. Turizmuskutatási szakmai műhely
Vezető: Dr. Darabos Ferenc főiskolai docens
A vizsgálati területek közé tartoznak a helyi, regionális es nemzetközi turisztikai vizsgálatok, piackutatások, ágazati koncepció és stratégiaalkotás. A turisztikai projektek környezeti hatásainak az értékelése, szállodaipari vizsgálatok, valamint a városi-térségi turisztikai monitoring elvégzése.
 
III. Társadalom- és szociálpolitikai tudományos szakmai műhely
A nonprofit és az önkormányzati fenntartású támogató szolgálatok működési jellemzőinek hasonlóságai és különbségei. A gyermekkori hangulatzavarok és az életesemények összefüggésének vizsgálata. Főiskolai hallgatók lelki egészségi állapotának nyomonkövetése, tanácsadás, csoportos tréningek.
 
IV. Alkalmazott nyelvészet és nyelvoktatás szakmai műhely
Vezető: Görcsné dr. Muzsia Viktória
A nyelvi tudatosság, a többnyelvű és interkulturális nevelés módszertani, oktatáselméleti hátterének vizsgálata, nyelvi tantárgypedagógiai tartalomfejlesztő kutatások, szaknyelvi-, fordítástudományi kutatások.
 
V. Nyelv- és Irodalomtudományi Szakmai Műhely
Vezető: Dr. Lendvai-Décsyi Kornélia
V.a. Nyelvtudományi szakmai műhely: Névtani és morfológiai, valamint lexikológiai vizsgálódások, nyelvműveléssel kapcsolatos tudományos tevékenység.
V.b. Irodalomtudományi szakmai műhely: Vizsgálódások az újabb, illetve a kortárs magyar irodalom körében. Műfajpoétikai, kritikai, irodalomtörténeti-kanonizációs kérdések körüljárása egyes életművek, teljesítmények, publikációk kapcsán.
 
VI. Matematikaoktatás fejlesztési műhely
Vezető: Dr. Cseh Sándor főiskolai tanár
A tanító és turizmus-vendéglátás szakon alkalmazott tematikák történeti és minőségi vizsgálata, valamint az adott szakokhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, mérések végzése és értékelése. Tehetséggondozás főiskolás, közép- és általános iskolás körben a természettudományi területen.
 
VII. Képző- és iparművészeti szakmai műhely
Vezető: Dr. Szunyogh László egyetemi docens
Barokk-romantikus-expresszív kolorista, nagyméretű festészet. Litográfia, mélynyomás, és aranyfüst, színes anyagnyomatokon. Egyedi, kisszériás edényszobrok klasszikus eljárásokkal, „raku” mázzal. Viaszvesztéses bronz érem-tárgyak „határesetek” megjelöléssel. Népi kismesterségek, a technika tanítás megreformálása.
 
VIII. Zenei szakmai műhely
Vezető: Dr. Beyer István főiskolai docens, Dr. Várszeginé Gáncs Erzsébet tanársegéd
A műhely célja a zeneértő fiatalok sokoldalú nevelése érdekében feltárni és továbbfejleszteni azokat a zeneművészeti, zenepedagógiai, továbbá gyógypedagógiai ismereteket, amelyek alkalmasak az általános iskola alsó tagozatában eredményes művészeti nevelőmunka végzésére. A kutatói tevékenység mellett kiemelkedően fontos feladata a kar zenei életének formálása, hallgatói csoportok művészeti tevékenységének irányítása, valamint a tanszéken oktató művésztanárok szerepeltetése. A műhely oktatói és hallgatói lépnek fel a kari rendezvényeken (Adventi hangverseny, nemzetközi konferenciák, ünnepi kari tanácsülések).
 
IX. Sporttudományi szakmai műhely
Vezető: Dr. Ihász Ferenc egyetemi docens
Humánbiológiai és terhelésélettani vizsgálatok fiatal- és középkorú felnőttek körében. Testösszetétel vizsgálatok elemzése gyermekkortól az áthajló korú felnőttekig. Terhelésélettani vizsgálatok (laboratóriumban és pályatesztek felhasználásával) gyermekek és felnőttek körében (fizikai aktivitás tervezése, teljesítmény fokozása a versenysportban).
Motorikus képességek fejlesztése, elemzése. Üdülési szokásvizsgálatok, sportturisztikai kutatások. Sportolók duális karrier megvalósításának lehetőségei
 
X. Kultúra, érték és művelődéskutatási műhely
Vezető: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens
A kutatói műhely célja a kultúra interdiszciplináris vizsgálata, a művelődés különböző területeinek, színtereinek történeti és recens bemutatása, elemzése. A kulturális értékek feltérképezése, valamint ezen eredmények beépítése az oktatómunkába. Történelmi emlékezet és identitás. Lokális, nemzeti, regionális értékek összefüggéseinek, a világméretű globalizáció eszközeinek és kulturális kihívásainak, a kultúra közvetítés elméleti és gyakorlati kérdéseinek, a magyar művelődéstörténet korszakainak, valamint a média és kultúra viszonyának kiemelt vizsgálata.
 
XI. Andragógiai és Humánerőforrás-fejlesztési Tudományok Kutatási Műhely
Vezető. Dr. Remsei Sándor egyetemi docens
Felnőttkori önfejlesztés, továbbképzési és tanulási igény törvényszerűségeinek feltárása, a karrierépítés szociológiai és munkaszociológiai motivációs térképének elkészítése, az egyén munkapiaci esélyeinek változása a felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás folyamatában, a munkapiaci igények szisztematikus rendezése és a trendek kutatása, valamint az oktatás-finanszírozás módszereinek vizsgálata, a változások lehetséges irányai.
 
XII. Diszkurzív elemző központ
Vezető: Dr. habil. Szretykó György egyetemi docens
Gazdasági kannibalizmus, hátrányos helyzetű csoportok a munkaerő piacon és az emberi erőforrás menedzsment. A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzete és lehetőségei. Az értelmi fogyatékkal élők helyzete és lehetőségei a munkaerő piacon. A romák munkaerő piaci helyzetének alakulása és lehetőségei Magyarországon. A munka-motiváció kialakításának egy sajátos módja a hátrányos helyzetűek körében. A vallás szerepe a hátrányos helyzetűek beilleszkedésében. Az Integrált Emberi Erőforrás Tanácsadás lehetőségei a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci esélyeinek növelésében.
A válságok természetrajza: kiutak és alternatívák. A munkáltatói elkötelezettség szerepe a cégek/szervezetek életében a gazdasági válság körülményei között. A tanuló szervezetek és a lean menedzsment sajátosságai a Kayser Automotive Hungaria Kft-nél. Civilizációk, válságok, kiutak. Az önkéntesség, mint lehetséges szervezeti erőforrás.
Az Y generáció munkával kapcsolatos elvárásai és a cégek EEM-rendszereinek új kihívásai. Az Y generáció, a munkáltató vonzóvá tétele a munkaerő piacon és HR stratégia.
Nemzeti kultúrák, stratégia és cégvezetés a hofstedei dimenziók alapján. Nemzeti kultúrák, stratégia és cégvezetés az amerikai és a kínai HR stratégiák tükrében.
Tanácsadás az emberi erőforrások területén: az Integrált Emberi Erőforrás Tanácsadás, mint lehetséges szemlélet és módszer.
Dolgozói elégedettség a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. munkatársai körében.
Az Értékelő –és Fejlesztő Központ szerepe a kiválasztás folyamatában.
 
XIII. Botanikai Kutatócsoport
Vezető: Dr. Szabó Péter egyetemi docens
A szakmai-tudományos műhely elsősorban növénytani, vegetációkutatási témakörök feltárását célozza. Folytatja a Bernstein (Kienberg) és tágabb környezete szerpentinterületének florisztikai feltárását, a hiperakkumuláció vizsgálatát. A szerpentinbotanikai kutatásokat a TAMOP 4.2.1.b pályázat keretein belül végezte.

Események

Nyitott kapuk 2019. január 16. 08:00 - 14:00
Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00