Kutatóműhelyek az Apáczai Karon

A szakmai-tudományos műhelyek kutatási területei

A szakmai tudományos műhelyek intézeti és kari kereteken túlmutató szerkezetben végeznek alkalmazott kutatásokat, esetenként pedig alapkutatást (botanika). A műhelyek a gazdaságtudományi, élettudományi, sporttudományi és neveléstudományi területen kutatási-fejlesztési együttműködések keretében végeznek külső megbízásra kutatásokat lehetővé téve a karon kialakult tudástőke társadalmi hasznosítását. A szakmai műhelyek kínálják a fő terepet a hallgatói tehetséggondozáshoz is, a kutatásokban és a művészeti tevékenységekben a tehetséges és érdeklődő hallgatók is részt vesznek.
 
A szakmai műhelyek futó kutatási témái

I. Alkalmazott neveléstudományi kutatóműhely
Vezető: Dr. Poór Zoltán egyetemi docens
Szervezet-, intézmény- és minőségfejlesztési munkacsoport: iskolafejlesztési kutatások, tantervfejlesztés, módszertani kultúra fejlesztése, sajátos nevelést igénylő gyermekek foglalkoztatásának megújítása, közoktatás intézményeinek tanulásfejlesztést elősegítő modelljeinek kidolgozása.
Fenntarthatóság-pedagógiai munkacsoport: környezetpedagógiai kutatások, felelős, környezettudatos magatartás kialakulásához az emberi élet minőségének fenntartásához, javításához szükséges elméleti és gyakorlati tevékenységrendszerek kimunkálása.
Multikulturális nevelési, kisebbség- és migránspedagógiai munkacsoport: kisebbség-nevelési, multi- és interkulturális kutatások, magyarságkutatási műhely témaköreinek továbbvitele és új kutatási témák közé való integrálása.
Felsőoktatás-pedagógiai munkacsoport: felsőoktatásban alkalmazott eljárások, módszerek, taneszközök fejlesztése.
Gyógypedagógiai, integrált és inkluzív nevelési munkacsoport: A tanulásban akadályozottak populációjának kommunikatív fejlődése és fejlesztésének lehetőségei. A tanulásban akadályozott gyermekek képességprofiljának elemzése összehasonlító vizsgálatok alapján. Tanulásban akadályozott fiatalok jövőképe.
 
II. Turizmuskutatási szakmai műhely
Vezető: Dr. Darabos Ferenc főiskolai docens
A vizsgálati területek közé tartoznak a helyi, regionális es nemzetközi turisztikai vizsgálatok, piackutatások, ágazati koncepció és stratégiaalkotás. A turisztikai projektek környezeti hatásainak az értékelése, szállodaipari vizsgálatok, valamint a városi-térségi turisztikai monitoring elvégzése.
 
III. Társadalom- és szociálpolitikai tudományos szakmai műhely
A nonprofit és az önkormányzati fenntartású támogató szolgálatok működési jellemzőinek hasonlóságai és különbségei. A gyermekkori hangulatzavarok és az életesemények összefüggésének vizsgálata. Főiskolai hallgatók lelki egészségi állapotának nyomonkövetése, tanácsadás, csoportos tréningek.
 
IV. Alkalmazott nyelvészet és nyelvoktatás szakmai műhely
Vezető: Görcsné dr. Muzsia Viktória
A nyelvi tudatosság, a többnyelvű és interkulturális nevelés módszertani, oktatáselméleti hátterének vizsgálata, nyelvi tantárgypedagógiai tartalomfejlesztő kutatások, szaknyelvi-, fordítástudományi kutatások.
 
V. Nyelv- és Irodalomtudományi Szakmai Műhely
Vezető: Dr. Lendvai-Décsyi Kornélia
V.a. Nyelvtudományi szakmai műhely: Névtani és morfológiai, valamint lexikológiai vizsgálódások, nyelvműveléssel kapcsolatos tudományos tevékenység.
V.b. Irodalomtudományi szakmai műhely: Vizsgálódások az újabb, illetve a kortárs magyar irodalom körében. Műfajpoétikai, kritikai, irodalomtörténeti-kanonizációs kérdések körüljárása egyes életművek, teljesítmények, publikációk kapcsán.
 
VI. Matematikaoktatás fejlesztési műhely
Vezető: Dr. Cseh Sándor főiskolai tanár
A tanító és turizmus-vendéglátás szakon alkalmazott tematikák történeti és minőségi vizsgálata, valamint az adott szakokhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, mérések végzése és értékelése. Tehetséggondozás főiskolás, közép- és általános iskolás körben a természettudományi területen.
 
VII. Képző- és iparművészeti szakmai műhely
Vezető: Dr. Szunyogh László egyetemi docens
Barokk-romantikus-expresszív kolorista, nagyméretű festészet. Litográfia, mélynyomás, és aranyfüst, színes anyagnyomatokon. Egyedi, kisszériás edényszobrok klasszikus eljárásokkal, „raku” mázzal. Viaszvesztéses bronz érem-tárgyak „határesetek” megjelöléssel. Népi kismesterségek, a technika tanítás megreformálása.
 
VIII. Zenei szakmai műhely
Vezető: Dr. Beyer István főiskolai docens, Dr. Várszeginé Gáncs Erzsébet tanársegéd
A műhely célja a zeneértő fiatalok sokoldalú nevelése érdekében feltárni és továbbfejleszteni azokat a zeneművészeti, zenepedagógiai, továbbá gyógypedagógiai ismereteket, amelyek alkalmasak az általános iskola alsó tagozatában eredményes művészeti nevelőmunka végzésére. A kutatói tevékenység mellett kiemelkedően fontos feladata a kar zenei életének formálása, hallgatói csoportok művészeti tevékenységének irányítása, valamint a tanszéken oktató művésztanárok szerepeltetése. A műhely oktatói és hallgatói lépnek fel a kari rendezvényeken (Adventi hangverseny, nemzetközi konferenciák, ünnepi kari tanácsülések).
 
IX. Sporttudományi szakmai műhely
Vezető: Dr. Ihász Ferenc egyetemi docens
Humánbiológiai és terhelésélettani vizsgálatok fiatal- és középkorú felnőttek körében. Testösszetétel vizsgálatok elemzése gyermekkortól az áthajló korú felnőttekig. Terhelésélettani vizsgálatok (laboratóriumban és pályatesztek felhasználásával) gyermekek és felnőttek körében (fizikai aktivitás tervezése, teljesítmény fokozása a versenysportban).
Motorikus képességek fejlesztése, elemzése. Üdülési szokásvizsgálatok, sportturisztikai kutatások. Sportolók duális karrier megvalósításának lehetőségei
 
X. Kultúra, érték és művelődéskutatási műhely
Vezető: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens
A kutatói műhely célja a kultúra interdiszciplináris vizsgálata, a művelődés különböző területeinek, színtereinek történeti és recens bemutatása, elemzése. A kulturális értékek feltérképezése, valamint ezen eredmények beépítése az oktatómunkába. Történelmi emlékezet és identitás. Lokális, nemzeti, regionális értékek összefüggéseinek, a világméretű globalizáció eszközeinek és kulturális kihívásainak, a kultúra közvetítés elméleti és gyakorlati kérdéseinek, a magyar művelődéstörténet korszakainak, valamint a média és kultúra viszonyának kiemelt vizsgálata.
 
XI. Andragógiai és Humánerőforrás-fejlesztési Tudományok Kutatási Műhely
Vezető. Dr. Remsei Sándor egyetemi docens
Felnőttkori önfejlesztés, továbbképzési és tanulási igény törvényszerűségeinek feltárása, a karrierépítés szociológiai és munkaszociológiai motivációs térképének elkészítése, az egyén munkapiaci esélyeinek változása a felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás folyamatában, a munkapiaci igények szisztematikus rendezése és a trendek kutatása, valamint az oktatás-finanszírozás módszereinek vizsgálata, a változások lehetséges irányai.
 
XII. Diszkurzív elemző központ
Vezető: Dr. habil. Szretykó György egyetemi docens
Gazdasági kannibalizmus, hátrányos helyzetű csoportok a munkaerő piacon és az emberi erőforrás menedzsment. A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzete és lehetőségei. Az értelmi fogyatékkal élők helyzete és lehetőségei a munkaerő piacon. A romák munkaerő piaci helyzetének alakulása és lehetőségei Magyarországon. A munka-motiváció kialakításának egy sajátos módja a hátrányos helyzetűek körében. A vallás szerepe a hátrányos helyzetűek beilleszkedésében. Az Integrált Emberi Erőforrás Tanácsadás lehetőségei a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci esélyeinek növelésében.
A válságok természetrajza: kiutak és alternatívák. A munkáltatói elkötelezettség szerepe a cégek/szervezetek életében a gazdasági válság körülményei között. A tanuló szervezetek és a lean menedzsment sajátosságai a Kayser Automotive Hungaria Kft-nél. Civilizációk, válságok, kiutak. Az önkéntesség, mint lehetséges szervezeti erőforrás.
Az Y generáció munkával kapcsolatos elvárásai és a cégek EEM-rendszereinek új kihívásai. Az Y generáció, a munkáltató vonzóvá tétele a munkaerő piacon és HR stratégia.
Nemzeti kultúrák, stratégia és cégvezetés a hofstedei dimenziók alapján. Nemzeti kultúrák, stratégia és cégvezetés az amerikai és a kínai HR stratégiák tükrében.
Tanácsadás az emberi erőforrások területén: az Integrált Emberi Erőforrás Tanácsadás, mint lehetséges szemlélet és módszer.
Dolgozói elégedettség a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. munkatársai körében.
Az Értékelő –és Fejlesztő Központ szerepe a kiválasztás folyamatában.
 
XIII. Botanikai Kutatócsoport
Vezető: Dr. Szabó Péter egyetemi docens
A szakmai-tudományos műhely elsősorban növénytani, vegetációkutatási témakörök feltárását célozza. Folytatja a Bernstein (Kienberg) és tágabb környezete szerpentinterületének florisztikai feltárását, a hiperakkumuláció vizsgálatát. A szerpentinbotanikai kutatásokat a TAMOP 4.2.1.b pályázat keretein belül végezte.

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00