Szekciók leírása

Szekció Szekció címe Szekció leírása
Humánerőforrás-fejlesztési szekció Új kihívások, paradigmák a HRM és a tanácsadás területén A szekció foglalkozik a világgazdasági rendszerben végbemenő folyamatok, válságok szervezeti hatásaival,
különös tekintettel az emberi erőforrás menedzsment és a tanácsadás egyes területeire.
Ugyancsak elemzés tárgyát képezi a BRICS országok gazdasági súlyának növekedése és hatása az előbbi két területre.
Új kihívást jelentenek a HRM és a tanácsadó ipar jövőbeni alakulása szempontjából a digitális forradalom és a poszthumán
intelligencia eszközei. Ezek a fejlett eszközök/számítógépek — saját adatbázisuk elemzése alapján — tanácsadói feladatokat is
képesek lesznek ellátni a gazdasági élet egyes ágazataiban és különböző típusú szervezetekben, amely egyúttal átstrukturálhatja a jelenlegi tanácsadó ipar jellegét, szerkezetét, illetve új területei jelenhetnek meg.
A szekcióban elemzés tárgyát fogják képezni továbbá az innovatív toborzási/kiválasztási technikák, eszközök, a munkáltatói
márkaépítés és tehetségmenedzsment, valamint a munkavállalói elkötelezettség jelentőségének megnövekedése és menedzselése.
Ugyancsak nagy hangsúlyt fordítunk a fiatal generációk (Y, Z, ..stb.) munkával kapcsolatos elvárásai és a multigenerációs menedzsment problémáinak bemutatására is.
Idegennyelv szekció Iskola és társadalom interakcióban: milyen nyelven beszélünk? A szekcióba olyan előadásokat várunk, amelyek
- egyrészt olyan új megközelítésekre, teóriákra, hipotézisekre, elméletekre, módszerekre, projektekre és technikákra hívják fel a figyelmet, amelyek a XXI. század nyelveket értő, beszélő, használó emberének helyét és szerepét kreatívan fogalmazzák meg/fogalmazzák újra a globalizálódó és digitalizálódó társadalomban, valamint kitérnek a „velünk élő másság” aktuális kérdéseire

- másrészt a nyelvi és kulturális diverzitásban jelentkező változásokat, reformokat mutatják be, a nyelv-, az irodalom-, a fordítástudomány, a nyelvpedagógia és a praktikus nyelvhasználat területén, és törekszenek a legújabb kutatások eredményeinek bemutatására és oktatásba építhetőségére.
Irodalom- és nyelvtudományi szekció  Újabb kutatások, újabb eredmények az irodalom- és nyelvtudományban A tudományos eredmények követése, a változások detektálása, elsajátítása és alkalmazása a tudományos tevékenység alapja; időről időre felülvizsgáljuk meglévő ismereteinket, tudásunkat az újabb kutatások tükrében, melyek kisebb vagy nagyobb mértékben, esetenként alapvetően változtatják meg, teszik kérdésessé az érvényben lévő paradigmákat, attitűdöket, átformálva szemléletünket, illetve esetenként azt is, milyen módon gondolkodunk az új ismeretek tükrében.
A szekcióba várjuk azokat az irodalomtudományi, nyelvtudományi, valamint a felső tagozat irodalom- és nyelvtantanítási módszertanával kapcsolatos előadásokat, melyek az újabb tudományos eredmények bevonásával, újszerű eljárásokkal közelítenek tárgyukhoz.
Turizmus szekció Hagyományok és reformok a turizmusban szekció A turisztikai ágazat a világon és hazánkban is átalakulóban van. A folyamat azonban nem eredményezheti vonzerőink mértéktelen kizsákmányolását. A modern informatika másodpercek alatt személyes terünkbe hozza a legegzotikusabb tájakat. Kifinomult technológiák segítik a legletisztultabb ízlelési élmények kiteljesedését. Felgyorsult környezetünkben a potenciális turisták a rájuk zúduló információhalmazból az első hét-nyolc mondatra, impulzusra koncentrálva hozzák meg utazási döntéseiket. A turisztikai reklám egyre koncentráltabb, egyre direktebb hatást vált ki. A marketing mellett maga a termékfejlesztés is hálózati alapon szerveződik. A fenti folyamat fenntartható menedzselésére vonatkozó kihívással néz szembe az idén felállt, megújuló országos ágazati szervezeti rendszer is. A ma turisztikai szakemberének egyik legfontosabb küldetése a helyes arány megtalálása a tradíciók és az innováció között.
Sporttudományi szekció A tudományos kutatások eredményeinek értelmezése, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei Az élettudományok körében végzett kutatások, szinte minden esetben arról győznek meg bennünket, hogy az életmód minőségi megválasztása, jelentősen hozzájárul az egészség megtartásához. Tudnunk kell, hogy minden kritikus életszakasznak megvannak azok a fejlesztési sajátosságai, amelyeket csakis jól szervezett kutatások eredményeinek elemzése után tudunk tervezni és megvalósítani. 
Botanikai szekció Mindig változóban a növényvilág A növényvilág változik evolúciós értelemben is, de jelentősen változik a róluk való gondolkodásunk is. Mindig új és újabb felhasználási területeken kapnak fontos szerepet növénybarátaink. Egyre jobban megértjük egymásra utaltságunkat, társadalom- és gazdaságformáló, akár történelmünket is megváltoztató szerepüket. Tudományos vizsgálatuk, a megismert tények oktatásban való felhasználása alapvető feladatunk.
Neveléstudományi szekció Régi problémák és új megközelítések a szociális szektor intézményeiben Az elmúlt években a szociális ellátórendszer intézményei jelentős átalakuláson mentek keresztül, amelyek részben a hangsúlyok eltolódásának, részben pedig újfajta szemléletmódok megjelenésének volt köszönhető. A szekcióba várjuk mindazon előadókat és témákat, amelyek a gyermek-, az ifjúság-, az idős- és a családvédelem területén megjelenő kihívásokkal foglalkoznak, valamint örömmel fogadjuk az új megoldások keresése során már kipróbált, vagy kipróbálás alatt lévő projektek/kísérletek bemutatását is. 
  Komplexitás és módszertani megújulás a művészetpedagógiában A szekcióban olyan előadásokat várunk, amelyek azt mutatják be, hogy a művészetben megmutatkozó változások, kifejezésbeli tendenciák miként építhetők be a vizuális és zenei esztétikai nevelés folyamatába. Reméljük továbbá, hogy az előadók kitérnek arra is, hogy a művészeti nevelés helyzete miként változik, milyen új módszerek, lehetőségek mutatkozhatnak meg benne és hogyan kommunikál más nevelési területekkel. Várjuk továbbá az ének- és zeneoktatás, valamint a vizuális nevelés módszertani kultúrájának megújulásával kapcsolatos felszólalásokat.
  Új tendenciák a köznevelési intézményekben, valamint a pedagógusok alap- és továbbképzésében A rendszerváltás óta eltelt negyedszázadban olyan innovációk valósultak meg a hazai köznevelési intézményekben, amelyeket a személyközpontúság, a konstruktivizmus és további kortárs neveléstudományi szemléletek jellemeznek. Mindezeken túl, a Nemzeti Köznevelési Törvény és a Nemzeti Alaptanterv új tartalmakat és nevelési területeket definiál a kulcskompetenciákon kívül. Az utóbbi években hangsúlyt kapott továbbá, a különböző képességű, valamint az egymástól eltérő pedagógusi figyelmet és bánásmódot igénylő gyerekek együttnevelése. Ezernyi dilemma vetődik fel a többségi és gyógypedagógiai intézményekben azt illetően, hogy milyen mértékű és minőségű legyen a befogadás, az integráció és mikor indokolt a szegregáció. Mindezekre tartalmi és képzésmetodikai szempontból a pedagógusképzés és továbbképzés is keresi a választ a jelöltek felkészítése és szakmai kompetenciáinak továbbfejlesztése során. A szekcióban a fenti témákban várjuk gyakorló óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, felsőoktatási szereplők és kutatók, pedagógusképzési és továbbképzési szakemberek előadásait.
  Paradigmaváltás a fejlesztő és gyógypedagógia napi gyakorlatában A szekcióban a köznevelési intézményrendszer minden szintjén tevékenykedő gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok, valamint a pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó szakemberek által alkalmazott módszerek bemutatására adunk lehetőséget. Előadóként gyakorló szakembereket és egyetemi oktatókat, továbbképzés-vezetőket várunk.
Matematika és természettudományi szekció Reformirányzatok a reáltudományokban A reform mindennapi életünk szerves részévé vált. A reáltudományokban is szembeötlő változások vannak. A matematikában, élettelen természettudományokban is specializálódás figyelhető meg, az oktatás terén pedig újabb és újabb módszerek kerülnek kidolgozásra, amelyek követik a korszellem által meghatározott gondolkodást. A változások meghatározzák világképünket, s alapjául szolgálhatnak mindennapjaink döntéseinek. A világ egyre összetettebb kihívások előtt áll. Tanárként az a feladatunk, hogy a legmodernebb ismeretanyagot adjuk át hallgatóinknak, akiknek egyaránt helyt kell állniuk a még létező paradigma keretei között és a felkészülten kell várniuk a paradigmaváltás pillanatát is.
Társadalomtudományi szekció Kulturális paradigmaváltás A paradigmaváltás az élet minden területére jellemző, így a kultúrára is.  A 21. században nagy kihívást jelent a kultúrák és kulturális kapcsolatok újraértékelése. Jelen szekció célja, hogy a határon belüli és a határokon átnyúló kulturális relációk múltját, jelenét és jövőjét taglalja, továbbá nemzetközi szinten elősegítse a kulturális együttműködések és kollektív projektek kialakulását és újraértelmezését.  
  Alszekció: Paradigmaváltás a magyar-orosz kapcsolatokban A rendszerváltozás után eltelt több mint 25 év alatt sokat változott Magyarországon az oroszok megítélése. A fiatalabb generációk már leginkább semlegesen tekintenek a volt cári birodalom népére. A szekció célja, hogy a magyar-orosz történelmi kapcsolat levezetésén keresztül bemutassa az oroszországi magyar, illetve a magyarországi orosz imázst.

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00