Formai követelmények

XIX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia
 
GONDOLKODÁSI STRUKTÚRÁK ÉS KREATIVITÁS
címmel
 
Mottó: „Dolgok végokait ki megismeri, boldog az ember.”
Apáczai Csere János (Magyar Encyclopaedia)
A publikálásra benyújtott kézirat formátuma 
 
Tisztelt Konferencia-résztvevő!
 
A 2015. október 21-22-én megrendezett XIX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencián elhangzott előadásokból elektronikus tanulmánykötetet szerkesztünk, amelyet a világhálón és CD információhordozón is megjelentetünk.
Az elmúlt évek Apáczai-napok konferenciák anyaga elérhető az alábbi linken: http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=16557
 
Kizárólag azoknak az előadásoknak az anyaga jelenhet majd meg, amelyek a konferencián elhangzottak.
 
A publikációk benyújtásának határideje: 2016. január 15.
A határidő után beérkezett anyagokat nem tudjuk leközölni.
 
A publikálásra benyújtott anyagokat az adott tudományterület szakértőivel lektoráltatjuk, majd a lektori véleményeket az érintetteknek továbbítjuk 2016. április 15-ig. A változtatás nélkül leközlésre javasolt dolgozatok szerzőinek ezt követően további teendője nincs. Amennyiben a szakmai lektor véleményének megfelelően a szerző a dolgozatot módosítja, az átírt kézirat beküldésére 2015. május 20-ig van lehetősége.
 
A publikációra az anyagokat elektronikus és papír formátumban kérjük benyújtani.
Az elektronikus formátumú anyagot az apaczainapok[at]atif.hu elektronikus címre, a kinyomtatott anyagot (egy példányt) a
 
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
XIX. Apáczai-napok
9002 Győr Postafiók : 204 címre kérjük eljuttatni.
 
A publikálásra benyújtott szöveg terjedelme: 16000–19000 karakter, szóközökkel, bibliográfiával együtt. A leközlendő anyag terjedelme a képekkel, ábrákkal, bibliogáfiával együtt sem haladhatja meg a 9 oldalt + esetleges mellékletek (max. 3 oldal).
 
-      Oldalméretek: A/4 210*297 mm, margó (jobb, bal, alsó, felső): 25 mm
-            A szöveg formátuma:
-            Cím:
·           A címben a VEZETÉKNÉV, keresztnév után kérjük a munkahelyet feltüntetni új sorban, szimpla sorközzel, balra igazítva, félkövér szedéssel.
·           A címet normál betűtípussal kérjük megadni, középre igazítva, a név és az intézmény után 2 sorral, félkövér szedéssel.
 
RADÓ Edit
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
 
A segítő szakmák és a munkaerő mobilitás
 
Szöveg                                               
·           A publikációt normál sablon formátumban szíveskedjenek leadni
·           Betűtípus: szöveg  Arial betűtípus,12 pont; szimpla sortáv. jegyzetek a szöveg végén a bibliográfia előtt, számozva, Arial betűtípus, 10 pont;
·           Kérjük, hogy az alcímeket ne kapitális betűtípussal írják.

Idézetek:

A szövegben az idézett szerzőre történő utalást a szerző, évszám és oldalszám megjelölésével kérjük megadni:

(SCHLIEBEN-LANGE 1996 : 12)

Kérjük, hogy az idézeteket, szakirodalmakat ne lábjegyzetben vagy végjegyzetben hivatkozzák le.
 
Képek, ábrák, grafikonok:
Minden kép, ábra, grafikon képként (*.jpg, *.tif, *.bmp) legyen a dokumentumba beillesztve.

BIBLIOGRÁFIAI HIVATKOZÁSOK A SZÖVEG VÉGÉN

 
Irodalom (Kérjük, kerüljék a „források, felhasznált irodalom, bibliográfia, szakirodalom stb. megnevezéseket.):
 
A bibliográfia az esetleges jegyzetek után, a szöveg végén szerepel. A kéziratot csak az alábbi formai követelményeknek megfelelő bibliográfiával fogadjuk be. Nem kell külön csoportosítani a különböző típusú forrásokat, az alábbiakban csak a könyvészeti előírások könnyebb átláthatósága kedvéért adjuk meg a könyv, könyvrészlet, időszaki kiadvány stb. csoportosításban a példákat.
 
Könyv, könyvrészlet:
 
Magyarország médiakönyve 2003. 1-2. köt. Szerk. Enyedi Nagy Mihály, Polyák Gábor, Sarkady Ildikó. Bp.: ENAMIKÉ, 2003.
HAMZA István, FODORNÉ FÖLDI Rita, TÓTH Ákos: Játék, egyensúlyozás, vízhez szoktatás. Bp. : Magyar Testnevelési Egyetem, 2005. -: :
FAZEKAS Ildikó, HARSÁNYI Dávid: Marketingkommunikáció. Bp.: Szókratész, 2003. Médiatervezés p. 315-322.
 
Hivatkozás gyűjteményes kötet egy tanulmányára:
PORKOLÁBNÉ BALOGH Katalin: A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók. In: Kudarc nélkül az iskolában. Bp.: Alex-Typo, 1992. p. 30-41
 
Időszaki kiadványokra történő hivatkozás:
 
ÁRPÁS Károly, VARGA Magdolna: Egy iskolatípus és tantervi programjai. In: Iskolakultúra, 1996. márc., 6. évf. 3. sz. p. 57-62.
 
Internetes források (az internetes oldal használatának, letöltésének dátumát kérjük közölni):
 
BEREND T. Iván: A globalizáció és hatása a centrum-periféria kapcsolatokra Európában. In: Mindentudás Egyeteme [online]. (2007.11.23.9) http://www.mindentudas.hu/berend/20040903berend2.html
 
Győr, 2015. október 8.
 
 
Dr. Lőrincz Ildikó
dékánhelyettes, szerkesztő