Formai követelmények

XIX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia
 
GONDOLKODÁSI STRUKTÚRÁK ÉS KREATIVITÁS
címmel
 
Mottó: „Dolgok végokait ki megismeri, boldog az ember.”
Apáczai Csere János (Magyar Encyclopaedia)
A publikálásra benyújtott kézirat formátuma 
 
Tisztelt Konferencia-résztvevő!
 
A 2015. október 21-22-én megrendezett XIX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencián elhangzott előadásokból elektronikus tanulmánykötetet szerkesztünk, amelyet a világhálón és CD információhordozón is megjelentetünk.
Az elmúlt évek Apáczai-napok konferenciák anyaga elérhető az alábbi linken: http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=16557
 
Kizárólag azoknak az előadásoknak az anyaga jelenhet majd meg, amelyek a konferencián elhangzottak.
 
A publikációk benyújtásának határideje: 2016. január 15.
A határidő után beérkezett anyagokat nem tudjuk leközölni.
 
A publikálásra benyújtott anyagokat az adott tudományterület szakértőivel lektoráltatjuk, majd a lektori véleményeket az érintetteknek továbbítjuk 2016. április 15-ig. A változtatás nélkül leközlésre javasolt dolgozatok szerzőinek ezt követően további teendője nincs. Amennyiben a szakmai lektor véleményének megfelelően a szerző a dolgozatot módosítja, az átírt kézirat beküldésére 2015. május 20-ig van lehetősége.
 
A publikációra az anyagokat elektronikus és papír formátumban kérjük benyújtani.
Az elektronikus formátumú anyagot az apaczainapok[at]atif.hu elektronikus címre, a kinyomtatott anyagot (egy példányt) a
 
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
XIX. Apáczai-napok
9002 Győr Postafiók : 204 címre kérjük eljuttatni.
 
A publikálásra benyújtott szöveg terjedelme: 16000–19000 karakter, szóközökkel, bibliográfiával együtt. A leközlendő anyag terjedelme a képekkel, ábrákkal, bibliogáfiával együtt sem haladhatja meg a 9 oldalt + esetleges mellékletek (max. 3 oldal).
 
-      Oldalméretek: A/4 210*297 mm, margó (jobb, bal, alsó, felső): 25 mm
-            A szöveg formátuma:
-            Cím:
·           A címben a VEZETÉKNÉV, keresztnév után kérjük a munkahelyet feltüntetni új sorban, szimpla sorközzel, balra igazítva, félkövér szedéssel.
·           A címet normál betűtípussal kérjük megadni, középre igazítva, a név és az intézmény után 2 sorral, félkövér szedéssel.
 
RADÓ Edit
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
 
A segítő szakmák és a munkaerő mobilitás
 
Szöveg                                               
·           A publikációt normál sablon formátumban szíveskedjenek leadni
·           Betűtípus: szöveg  Arial betűtípus,12 pont; szimpla sortáv. jegyzetek a szöveg végén a bibliográfia előtt, számozva, Arial betűtípus, 10 pont;
·           Kérjük, hogy az alcímeket ne kapitális betűtípussal írják.

Idézetek:

A szövegben az idézett szerzőre történő utalást a szerző, évszám és oldalszám megjelölésével kérjük megadni:

(SCHLIEBEN-LANGE 1996 : 12)

Kérjük, hogy az idézeteket, szakirodalmakat ne lábjegyzetben vagy végjegyzetben hivatkozzák le.
 
Képek, ábrák, grafikonok:
Minden kép, ábra, grafikon képként (*.jpg, *.tif, *.bmp) legyen a dokumentumba beillesztve.

BIBLIOGRÁFIAI HIVATKOZÁSOK A SZÖVEG VÉGÉN

 
Irodalom (Kérjük, kerüljék a „források, felhasznált irodalom, bibliográfia, szakirodalom stb. megnevezéseket.):
 
A bibliográfia az esetleges jegyzetek után, a szöveg végén szerepel. A kéziratot csak az alábbi formai követelményeknek megfelelő bibliográfiával fogadjuk be. Nem kell külön csoportosítani a különböző típusú forrásokat, az alábbiakban csak a könyvészeti előírások könnyebb átláthatósága kedvéért adjuk meg a könyv, könyvrészlet, időszaki kiadvány stb. csoportosításban a példákat.
 
Könyv, könyvrészlet:
 
Magyarország médiakönyve 2003. 1-2. köt. Szerk. Enyedi Nagy Mihály, Polyák Gábor, Sarkady Ildikó. Bp.: ENAMIKÉ, 2003.
HAMZA István, FODORNÉ FÖLDI Rita, TÓTH Ákos: Játék, egyensúlyozás, vízhez szoktatás. Bp. : Magyar Testnevelési Egyetem, 2005. -: :
FAZEKAS Ildikó, HARSÁNYI Dávid: Marketingkommunikáció. Bp.: Szókratész, 2003. Médiatervezés p. 315-322.
 
Hivatkozás gyűjteményes kötet egy tanulmányára:
PORKOLÁBNÉ BALOGH Katalin: A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók. In: Kudarc nélkül az iskolában. Bp.: Alex-Typo, 1992. p. 30-41
 
Időszaki kiadványokra történő hivatkozás:
 
ÁRPÁS Károly, VARGA Magdolna: Egy iskolatípus és tantervi programjai. In: Iskolakultúra, 1996. márc., 6. évf. 3. sz. p. 57-62.
 
Internetes források (az internetes oldal használatának, letöltésének dátumát kérjük közölni):
 
BEREND T. Iván: A globalizáció és hatása a centrum-periféria kapcsolatokra Európában. In: Mindentudás Egyeteme [online]. (2007.11.23.9) http://www.mindentudas.hu/berend/20040903berend2.html
 
Győr, 2015. október 8.
 
 
Dr. Lőrincz Ildikó
dékánhelyettes, szerkesztő

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00