Szociális menedzser

A szakképzettség oklevélben történő megnevezése: Szociális menedzser

A képzésért felelős intézményi egység: Apáczai Csere János Kar Szociális Képzési Intézet

A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudományi képzési terület

A képzést irányító oktató: Dr. Haász Sándor

A képzésre való felvétel feltételei: Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, hitéleti, orvos- és egészségtudomány.

A jelentkezés módja

 A képzés minimálisan 12 fő jelentkezése esetén indul. A jelentkezési időszak április elején indul.

Tovább a jelentkezés megkezdéséhez>>>

A képzési idő: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A képzés célja: Megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani az állami, önkormányzati, nonprofit vagy profitorientált szociális szolgáltatások hatékony szakmai vezetéséhez, továbbá szociális programok tervszerű kialakításához és lebonyolításához, külső, kiemelten európai uniós források becsatornázáshoz.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:Cél, hogy a képzésben résztvevők képessé váljanak a helyi szociális szükségletek és erőforrások felmérésére, a helyi szükségletekhez és igényekhez igazodó szakmai programok megtervezésére, a programok megvalósításához szükséges erőforrások becsatornázására és e programok megvalósítására. Cél továbbá, hogy a hallgatók megismerjék az intézményi adminisztráció, ügyvitel és gazdálkodás alapvető elemeit, az intézményi működést alapvetően meghatározó jogi szabályozást, s ezáltal képessé váljanak szociális intézmények a jogszabályoknak megfelelő, szakmailag hatásos és gazdaságilag hatékony működtetésére.

A szakképzettség alkalmazása: A képzésben megszerzett ismeretek, elsajátított kompetenciák jól hasznosíthatóak az önkormányzati, nonprofit és profitorientált szociális és gyermekjóléti/gyermekvédelmi intézmények és intézményi egységek vezetése, a szolgáltatástervezés és a forrásteremtés (pályázati tevékenység) során.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és az ezekhez rendelt kredit értékek:

Szociálpolitika és rendszerstruktúrák: 17 kredit

A szociális intervenció alapjai és gyakorlata: 28 kredit

Szociális szféra jogi ismeretei: 23 kredit

Szociális szféra gazdálkodása és menedzsmentje: 42 kredit

A szakdolgozat kredit értéke 10 kredit.

Képzési jellemzők

Képzési helyszín: Győr

Időtartam: 4 félév (380 kontaktóra, 96 intézményi terepgyakorlat)

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 2.
Költségtérítési díj:  115.000 Ft/félév